ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

INLEIDING

Het doel van dit document is het vaststellen van de voorwaarden voor het gebruik van de website en de voorwaarden voor de aankoop van producten via de website door gebruikers.

Lees het volgende zorgvuldig ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN evenals de PRIVACYBELEID voordat u deze website gebruikt. U kunt deze algemene voorwaarden desgewenst afdrukken. Door deze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen via deze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN evenals onze PRIVACYBELEIDAls u hier niet mee akkoord gaat, dient u de website niet te gebruiken.

ALGEMENE INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat het eigendom van de website overeenkomt met Sol Zahara Servicios Inmobiliarios 2018 S.L.L, CIF/NIF B72345333, adres Calle Paseo del Pradillo , Zahara de los Atunes (CADIZ), CP.11393 en met e-mail info@solinmobiliaria.com en telefoon 956439032, hierna "Sol Zahara Servicios Inmobiliarios 2018 SLL" genoemd.

GEBRUIK VAN DE SITE

Door deze website te gebruiken en bestellingen te plaatsen, gaat de gebruiker akkoord met het volgende:

* De website uitsluitend gebruiken om producten te bekijken en bestellingen te plaatsen.

* Plaats geen frauduleuze of valse bestellingen. Als redelijkerwijs wordt aangenomen dat een bestelling frauduleus is, is Sol Zahara Servicios Inmobiliarios 2018 SLL gemachtigd om de bestelling te annuleren en de relevante autoriteiten in te lichten.

* De wettelijke bevoegdheid hebben om contracten af te sluiten (de gebruiker verklaart ouder te zijn dan 18 jaar).

* Geef je contactgegevens waarheidsgetrouw en nauwkeurig op om bestellingen te kunnen verzenden.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij beschermen uw gegevens met SSL (Secure Socket Layer), een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat uw gegevens integraal en veilig worden verzonden, d.w.z. dat de gegevensoverdracht tussen een server en een webgebruiker volledig wordt versleuteld of gecodeerd.

Sol Zahara Servicios Inmobiliarios 2018 SLL informeert gebruikers van deze website over haar beleid met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens die kunnen worden verzameld door te browsen of diensten te contracteren door middel van het privacybeleid. U kunt te allen tijde toegang krijgen tot het privacybeleid op de website.

AANKOOPVOORWAARDEN

Beschikbaarheid van de service. Gebruikers hebben de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen voor de artikelen die op de website worden aangeboden, zowel voor levering op een adres binnen het Spaanse grondgebied als voor levering op een Europese bestemming.

TAAL.

Het contract wordt gesloten in het Spaans.

BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN.

Bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. Als er zich problemen voordoen bij de levering van producten of als er geen producten op voorraad zijn, zal SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL de klant hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en het bedrag dat betaald is voor het product of de producten die niet beschikbaar zijn terugbetalen of het product omruilen voor een ander product van dezelfde waarde, naar keuze van de klant.

PRIJZEN VAN PRODUCTEN.

OL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, hoewel de producten gefactureerd zullen worden op basis van de prijs die geldt op het moment van het plaatsen van de bestelling (onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten).

De inkooporder vermeldt zowel de totale prijs van het product/de producten, inclusief btw, als de bijbehorende extra kosten, zoals aangegeven in de volgende secties.

Het toepasselijke btw-tarief is het tarief dat op een bepaald moment wettelijk van kracht is, afhankelijk van het specifieke artikel in kwestie.

HOE PLAATS IK EEN BESTELLING?

Om een bestelling te plaatsen, moet je het (de) gewenste artikel(en) selecteren. De volgende stap is het verwerken van de bestelling en het doen van de betaling. Hiervoor moet je de stappen volgen die op de website worden gevraagd en de aankoopinstructies volgen die op het scherm verschijnen. U wordt alleen gevraagd naar de gegevens die nodig zijn voor de aankoop en de daaropvolgende levering van de bestelling. Voordat u de aankoop formaliseert, moet u deze voorwaarden en het privacybeleid UITDRUKKELIJK ACCEPTEREN.

De door de website geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de uitgevoerde transacties. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Tijdens het proces, voordat je de betaling verricht, kun je de gegevens van je bestelling wijzigen. De bestelling is pas definitief wanneer het proces is voltooid, dat wil zeggen wanneer je de betaling hebt gedaan. Als je op "Betalen" klikt, betekent dit dat je de geselecteerde artikelen koopt en betaalt.

Er zijn geen aankooplimieten. De gebruiker kan zoveel items bestellen als hij/zij wil, zonder minimum of maximum bestelhoeveelheid.

RECHT OM DE BESTELLING TE ANNULEREN.

SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat.

Ook heeft SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL het recht om een bestelling te weigeren of te annuleren om gerechtvaardigde redenen, zoals bijvoorbeeld:

* Fout in factureringsgegevens (onjuist of oncontroleerbaar)

* Als er een vermoeden van bankkaartfraude is

* Als er redenen zijn om te vermoeden dat de gebruiker geen eindgebruiker is

* Als de gebruiker jonger is dan 18 jaar * Als de volledige betaling niet is verricht.

BETAALWIJZE

Je kunt betalen met creditcard, Paypal of bankoverschrijving. Bij betaling met creditcard of PayPal wordt het totale bedrag van de bestelling, inclusief de bijbehorende extra kosten, op het moment van aankoop van de rekening van de klant afgeschreven. Alleen betalingen in EUROS worden geaccepteerd.

Bij betaling met creditcard en in het geval van een incident tijdens het proces (bijvoorbeeld als de terminal meldt dat de kaart is geweigerd), wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Betaling met creditcard vindt plaats via de betalingsgateway van "BANCO SANTANDER".

Door op "Betalen" te klikken, bevestigt de gebruiker dat de bestelling is betaald en dat de creditcard van hem/haar is. Om het risico van onbevoegde toegang tot een minimum te beperken, worden uw creditcardgegevens gecodeerd. Creditcards worden gecontroleerd en geautoriseerd door de uitgever van de creditcard, maar als de uitgever van de creditcard de betaling niet autoriseert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en stelt het systeem de klant op de hoogte van deze annulering.

In het geval dat het betalingssysteem Paypal wordt gekozen, is PayPal het betalingsplatform en wordt de betaling uitgevoerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van dit betalingsplatform.

SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL biedt je ook de mogelijkheid om per bankoverschrijving te betalen.

De bestelling wordt naar het door u opgegeven adres verzonden zodra de betaling van het totaalbedrag van de bestelling is bevestigd. Als het bedrag niet het totale bedrag is, behoudt SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018SLL zich het recht voor om de bestelling niet te verzenden totdat de klant het volledige bedrag heeft betaald.

ANNULERING VAN EEN BESTELLING.

De gebruiker heeft recht om een bestelling te annuleren zonder opgave van redenen. Dit recht is het herroepingsrecht vastgelegd in art. 102 van Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007, van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt.

Om een bestelling te annuleren kunt u gebruik maken van het formulier in de link "OPHEFFINGSRECHT" of u kunt ons per e-mail op de hoogte stellen via info@solinmobiliaria.com per post naar het adres CALLE Paseo del Pradillo nº40 , Zahara de los Atunes (CADIZ), CP.11393 Als u ons een e-mail of schriftelijke mededeling stuurt, vermeld dan de gegevens van uw bestelling zodat wij deze kunnen identificeren.

VERANTWOORDELIJKHEID

Toegang tot en gebruik van deze website is de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Dit wordt niet gegarandeerd door Sol Zahara Servicios Inmobiliarios 2018 SLL:

- De onfeilbaarheid, beschikbaarheid, continuïteit en afwezigheid van beveiligingslekken van de website.

- dat de inhoud van de site of de informatie die via de site wordt doorgegeven, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen, fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden.

- Mogelijke schade of verlies als gevolg van storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, defecten of onderbrekingen in de werking van de website

- Vertragingen of blokkades in het gebruik van deze pagina veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting van het gegevensverwerkingscentrum, of schade die kan worden veroorzaakt door derden door onwettige inmenging buiten de controle van SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL. - SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van fouten, gebreken of weglatingen in de verstrekte informatie, mits deze afkomstig is van externe bronnen.

Toegang tot de website impliceert geen handelsrelatie tussen SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL en de gebruiker.

De klant stemt ermee in het product niet te gebruiken voor commerciële, reclame- of wederverkoopdoeleinden. SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL. is niet aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen van de klant.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

Het contract is bindend voor zowel de klant als SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL, alsmede onze respectieve opvolgers, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers. De klant mag een contract of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen niet overdragen, toewijzen, bezwaren of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL. Wij mogen een contract of de rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien op elk moment tijdens de looptijd overdragen, toewijzen, bezwaren, uitbesteden of anderszins overdragen. Voor alle duidelijkheid: dergelijke overdrachten, cessies, overdrachten, bezwaringen of andere overdrachten hebben geen invloed op de eventuele rechten die u als consument bij wet hebt erkend en annuleren, verminderen of beperken op geen enkele andere wijze de garanties, zowel expliciet als impliciet, die wij hadden kunnen verlenen.

INFORMATIE EN INHOUD VAN DE WEBSITE

De informatie op de website is actueel op de datum waarop deze voor het laatst is bijgewerkt. SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL. behoudt zich het recht voor om informatie op deze website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, te wijzigen of te verwijderen.

In het geval dat de website koppelingen naar andere websites en materialen van derden bevat, worden dergelijke koppelingen uitsluitend ter informatie aangeboden, zonder dat SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL. enige zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke websites of materialen. Daarom aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze websites of materialen.

SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL. behoudt zich het recht voor om de algemene aankoopvoorwaarden te wijzigen. De aangebrachte wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht gelden. Als u het niet eens bent met de ingevoerde wijzigingen, raden wij u aan onze website niet te gebruiken.

VIRUSHACKING EN ANDERE CYBERAANVALLEN

U mag geen misbruik maken van deze website door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere technologisch schadelijke of schadelijke programma's of materialen te introduceren. De gebruiker zal niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot deze website, de server waarop deze website wordt gehost of enige server, computer of database met betrekking tot onze website. U stemt ermee in deze website niet aan te vallen. Het niet naleven van deze clausule kan leiden tot het plegen van overtredingen zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving. We zullen elke inbreuk op deze regelgeving melden aan de bevoegde autoriteiten en met hen samenwerken om de identiteit van de aanvaller te achterhalen. Bovendien bent u in geval van een inbreuk op deze clausule onmiddellijk niet langer bevoegd om deze website te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een denial-of-service-aanval, virussen of andere technologisch schadelijke of verstorende programma's of materialen die uw computerapparatuur, computerapparatuur, gegevens of materialen kunnen aantasten als gevolg van uw gebruik van deze website of het downloaden van inhoud van of omgeleid naar deze website.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

De gebruiker erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerkrechten en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op het materiaal of de inhoud die als onderdeel van de website ter beschikking worden gesteld, te allen tijde toebehoren aan SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL. De gebruiker mag dergelijk materiaal alleen gebruiken op de uitdrukkelijk toegestane wijze.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op het gebruik van deze website en contracten voor de aankoop van producten via deze website is de Spaanse wetgeving van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website of dergelijke contracten zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken en tribunalen.

U kunt klachten en claims indienen bij SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 SLL. per e-mail MAIL of per post naar het adres CALLE PASEO DEL PRADILLO N40 , ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ), CP.11393.