Privacybeleid

SOL ZAHARA VASTGOEDDIENSTEN 2018 S.L.L. met BTW-nummer B72345333 wonende te C/ Paseo Del Pradillo N°40, Zahara de los Atunes (CADIZ), CP. 11393 is de eigenaar van de website www.solinmobiliaria.com en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door gebruikers via deze website worden verstrekt.

SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 S.L.L informeert gebruikers van deze website over haar beleid met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van gebruikers en klanten die kunnen worden verzameld via navigatie en gebruik van deze website.

Het doel van dit document is om gebruikers te informeren over wat we met hun persoonlijke gegevens doen, hoe deze worden verzameld, waarvoor ze worden gebruikt, welke rechten ze hebben en alle noodzakelijke informatie die is vastgelegd in de huidige wetgeving.

Door gebruik te maken van deze website gaan wij ervan uit dat u de informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt gelezen en begrepen.

Ons belangrijkste doel is om persoonlijke gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Verzamelde gegevens, doel en rechtmatigheid.

De verwerkte persoonsgegevens zijn de gegevens die door gebruikers worden verstrekt via de formulieren die beschikbaar zijn op deze website en zijn minimaal vereist om u informatie te sturen over onze producten / diensten, om bestellingen te plaatsen, evenals om de bijbehorende facturen op te stellen, te rapporteren over de status van bestellingen, klachten te behandelen en elk ander beheer dat voortvloeit uit de levering van de dienst die via deze website wordt geleverd.

Deze doeleinden zijn gebaseerd op wettelijke principes voor het verwerken van gegevens die onder de huidige wetgeving zijn verzameld: voor het uitvoeren van een contract of het leveren van een dienst aan gebruikers, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, voor legitieme belangen en met toestemming van gebruikers.

Verzamelde gegevens voor de informatieaanvraag via het webformulier.

De persoonlijke gegevens die via het webformulier voor het aanvragen van informatie worden verzameld, zijn bedoeld voor het verzenden van commerciële informatie over onze producten en diensten.

De verwerking van gegevens in dit specifieke geval wordt gerechtvaardigd door de uitdrukkelijke toestemming die u ons geeft door in te stemmen met het verzenden van de informatie via het formulier.

Bewerkingen die worden uitgevoerd met persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens worden geregistreerd via de website en opgeslagen op elektronische media die worden beheerd en gecontroleerd door de verantwoordelijke voor de verwerking. De media zijn uitgerust met de nodige technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid bij de verwerking van de gegevens te garanderen.

Het personeel dat betrokken is bij de gegevensverwerking: toegang, bewerking, verwijdering, enz... is opgeleid en houdt zich aan ons gegevensbeschermingsbeleid.

Bewaren van gegevens.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Wij bewaren uw persoonsgegevens daarom zolang er een contractuele en/of commerciële relatie met u bestaat of zolang u geen gebruik maakt van uw recht op wissen, annulering en/of beperking van de verwerking van uw gegevens.

In deze gevallen bewaren we de informatie op de juiste wijze afgeschermd, zonder er enig gebruik van te maken, zolang dit nodig is voor de uitoefening of verdediging van claims, of zolang er enige vorm van gerechtelijke, wettelijke of contractuele aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de verwerking ervan, die moet worden afgehandeld en waarvoor de invordering noodzakelijk is.

Bescherming van minderjarigen.

Deze website is niet bedoeld voor minderjarige gebruikers. Als je minderjarig bent, probeer je dan niet te registreren als gebruiker. Als we ontdekken dat we per ongeluk persoonlijke informatie van een minderjarige hebben verkregen, zullen we deze informatie zo snel mogelijk verwijderen.

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens.

We informeren gebruikers dat hun persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van het geval dat een dergelijke gegevensoverdracht valt onder een wettelijke verplichting of wanneer het voor de correcte levering van de dienst of de uitvoering van het contract noodzakelijk is om hun gegevens door te geven aan andere gegevensbeheerders, zoals andere bedrijven van de groep, gegevensverwerkers.

In die gevallen waarin de communicatie van gegevens aan derden niet wordt gedekt door de rechtsgrondslagen die in de vorige paragraaf zijn vastgesteld, vindt de communicatie van gegevens aan andere ontvangers alleen plaats als de gebruiker zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 S.L.L. hanteert strenge criteria voor de selectie van gegevensverwerkers en verbindt zich er contractueel toe om de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming na te leven en af te dwingen.

Uitoefening van rechten.

In overeenstemming met de rechten die zijn toegekend door de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunnen gebruikers hun recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van hun gegevens uitoefenen door hun verzoek te sturen naar het aangegeven postadres of naar het e-mailadres INFO@SOLINMOBILIARIA.COM.

Privacybeleid van SOL ZAHARA SERVICIOS INMOBILIARIOS 2018 S.L.L.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen, moet u zich identificeren door uw identiteitskaart te laten zien.

Als je klachten hebt, kun je contact met ons opnemen op hetzelfde adres. U kunt ook contact opnemen met de
Spaans Bureau voor gegevensbescherming: www.aepd.es